Assurance-rapport

Assurance-rapport

Aan: Directie van Vodafone Libertel B.V.

Opdracht

De directie van Vodafone Libertel B.V. (hierna: Vodafone) heeft ons een assurance-opdracht verstrekt ten aanzien van het Geïntegreerd verslag 2012/2013 (hierna: Verslag) van Vodafone. Onze assurance-opdracht is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid dat de informatie in het Geïntegreerd verslag 2012/2013 in alle van materieel belang zijnde opzichten een juiste en toereikende weergave is van het beleid, de bedrijfsvoering prestaties en gebeurtenissen gedurende het verslagjaar 2012/2013, dat loopt van 1 april 2012 tot en met 31 maart 2013.

De financiële cijfers (“Kerncijfers en resultaten: tabel Financieel” en het hoofdstuk “Financiële Prestaties”) zoals opgenomen in het Verslag maken geen onderdeel uit van onze opdracht. Tevens maken de vergelijkende cijfers en de verwijzingen in het Verslag (naar vodafone.nl, externe websites en overige documenten) geen onderdeel uit van onze opdracht.

Inherente beperkingen

In het Verslag is toekomstgerichte informatie opgenomen in de vorm van ambities, strategie, plannen, verwachtingen en ramingen. Inherent aan deze informatie is dat realisatie onzeker is. Om die reden wordt door ons ten aanzien van de realisatie van toekomstgerichte informatie geen zekerheid verstrekt.

Verantwoordelijkheden

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van het Verslag in overeenstemming met de toegepaste criteria. De door de directie gemaakte keuzes ten aanzien van de reikwijdte van het verslag en het verslaggevingsbeleid zijn uiteengezet in het hoofdstuk “Over dit rapport” en de GRI-index van het Verslag. De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van het Verslag mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Onze verantwoordelijkheid is het verstrekken van een beperkte mate van zekerheid dat het Verslag is opgesteld op basis van de toegepaste criteria.

Toegepaste criteria

Vodafone hanteert als criteria voor het opstellen van het Verslag de Sustainability Reporting Guidelines van Global Reporting Initiative, de Handreiking maatschappelijke verslaggeving van de raad voor de jaarverslaggeving en het verslaggevingsbeleid van Vodafone, inclusief het identificeren van stakeholders en het bepalen van materiële onderwerpen. Het is van belang om de prestaties van Vodafone te lezen in de context van deze criteria. Wij zijn van mening dat deze criteria toereikend zijn voor het doel van onze opdracht.

Werkzaamheden

Wij hebben onze werkzaamheden met betrekking tot het Verslag verricht in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder Standaard 3410N “Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen”. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij ons onderzoek zodanig plannen en uitvoeren dat een deugdelijke grondslag voor onze conclusie wordt verkregen.

De werkzaamheden die worden verricht bij het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid zijn gericht op het vaststellen van de plausibiliteit van informatie en zijn geringer in diepgang dan die bij een assurance-opdracht gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid.

Ons onderzoek omvatte in het bijzonder de volgende werkzaamheden:

  • het beoordelen van de aanvaardbaarheid van de gehanteerde grondslagen voor de verslaggeving en de consistente toepassing daarvan, alsmede de belangrijke schattingen en berekeningen, die bij het opmaken van het Verslag zijn toegepast;
  • het verkrijgen van inzicht in de branche, de organisatie en haar meest relevante maatschappelijke issues;
  • het verkrijgen van inzicht in de opzet van de gebruikte systemen en gehanteerde methoden voor het verzamelen en verwerken van gegevens die dienen als basis voor de gerapporteerde informatie;
  • het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot de onderbouwing van de informatie in het Verslag door een combinatie van cijferanalyses en het inwinnen van inlichtingen. Daarbij zijn ondermeer interviews gehouden met verantwoordelijke functionarissen en zijn relevante bedrijfsdocumenten opgevraagd en externe bronnen geraadpleegd;
  • het beoordelen van het algehele beeld van het Verslag en het toetsen van de informatie in het Verslag aan de bovengenoemde van toepassing zijnde criteria.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance -informatie voldoende en geschikt is als onderbouwing voor onze conclusie.

Conclusie

Op grond van onze werkzaamheden komen wij tot de conclusie, dat ons niets gebleken is op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de informatie zoals opgenomen in het Geïntegreerd verslag 2012/2013 van Vodafone niet in alle van materieel belang zijnde opzichten, een juist en toereikende weergave is van het beleid, de bedrijfsvoering, de prestaties en gebeurtenissen gedurende 2012/2013 (1 april 2012 tot en met 31 maart 2013), in overeenstemming met de richtlijnen van Global Reporting Initiative, de Handreiking voor maatschappelijke verslaggeving van de raad voor de jaarverslaggeving en het beschreven verslaggevingsbeleid van Vodafone.

Rotterdam, 12 juli 2013

Ernst & Young Accountants LLP


w.g. dr. A.E.M. Kamp-Roelands RA

2012 2013 Vodafone Magazine