Building for the Future

Reflectie

Wat ging er goed?

  • De netwerk- en IT vernieuwingen liggen op schema.
  • Stevige groei in de machine-to-machine markt, onze positie verstevigt en ons portfolio uitgebreid.
  • Drie succesvolle innovaties voor de gezondheid van mensen, mogelijk gemaakt door de Mobiles for Good Challenge.

Wat kan beter?

  • Na een grote storing in april 2012 hebben we hard gewerkt aan herstelwerkzaamheden. Helaas ging dat minder snel dan verwacht. De inzichten verkregen bij deze storing hebben tot een verbeterplan geleid dat nu wordt uitgevoerd.
  • Onze energie-efficiëntie is afgelopen jaar afgenomen (-0.05%), o.a. door een stijging van het energieverbruik (3%) als gevolg van het antenne netwerk dat wordt klaargemaakt voor 4G diensten.
  • De CO2-uitstoot is met 15% toegenomen. De belangrijkste oorzaken zijn de overnames van Belcompany en Telespectrum en de bouw van het 4G netwerk. Om de CO2-doelstellingen te halen hebben we het CO2 reductie programma gewijzigd.
  • Het beter inzichtelijk maken van de maatschappelijke relevantie van machine-to-machine technologie.
  • De respons van onze top 30 toeleveranciers om een self-assessment te doen met behulp van een vragenlijst, was zeer laag. We beraden ons op andere mogelijkheden voor ketenonderzoek.
  • Met de Gemeente Eindhoven en MVO Nederland hebben wij meegewerkt aan het in kaart brengen van risico’s rondom sociale voorwaarden in het leveren van netwerk connectiviteit en simkaarten. Vodafone valt met deze dienstverlening in Regime 3: risico. Hiervoor is een Plan van Aanpak ingediend bij de Gemeente Eindhoven.

Rob Shuter over de storing in april 2012

CEO Rob Shuter van Vodafone Nederland geeft een update over de storing via een videoboodschap

Wat vinden onze stakeholders?

Vodafone maakt gebruikt van 100% groene stroom. Afgelopen jaren was dat via waterkracht uit Noorwegen, maar op 1 april 2013 zijn we overgestapt naar Nederlandse windenergie. Dit is gedaan in samenspraak met Greenpeace.

“Het is goed om te zien dat Vodafone woorden omzet in daden en kiest voor groene stroom van windparken. Dat bewijst dat er bedrijven zijn die zich hardmaken voor een steeds duurzamere energievoorziening in Nederland.”
- Sanne van Keulen, woordvoerder van Greenpeace

Weerstand tegen antennes in de buurt

Een dilemma voor telecombedrijven is dat iedereen zowel binnen als buiten het beste bereik wil, maar dat er weerstand is tegen antennes in de buurt. Door externe factoren is er echter niet altijd een goed bereik binnenshuis of op kantoor. Vodafone heeft als oplossing voor dit dilemma SignaalPlus op de markt gebracht, een interne antenne, waarmee het binnen bereik verbeterd wordt.

Vodafone niet eens met opzet veiling

Vodafone is het niet eens met de opzet van de veiling. Een derde van het beschikbare 800 MHz spectrum was gereserveerd voor nieuwkomers. De reservering was in onze ogen juridisch en economisch niet gerechtvaardigd. Het effect van de reservering was kunstmatige schaarste in de 800 MHz band met als gevolg enorme verschillen in prijzen die voor het gereserveerde en niet-gereserveerde spectrum zijn betaald. Dit leidt tot een ongelijk speelveld, gezien de grote verschillen in betaalde prijzen. Daarom dringt Vodafone aan op een snelle evaluatie. De lessen die uit deze evaluatie kunnen worden getrokken, moeten worden meegenomen bij de opzet voor een volgende veiling. Het ministerie van Economische Zaken is inmiddels al bezig met de voorbereiding van de herverdeling van de huidige UMTS-vergunningen die eind 2016 aflopen. Al bij publicatie van de veilingregeling (begin 2012) en de bijbehorende andere regelgeving door het ministerie van Economische Zaken heeft Vodafone haar bezwaren tegen het veilingontwerp naar voren gebracht. Deze bezwaren zijn door het ministerie afgewezen. Vodafone is daartegen in beroep gegaan bij de rechter. De belangen die gemoeid zijn met de afgelopen veiling waren erg groot. Dat blijkt wel uit de enorme bedragen die betaald zijn, in totaal 3,8 miljard euro. Vodafone heeft 1,4 miljard betaald. Het lastige van de veiling was dat Vodafone bij deze veiling voor het blok gezet werd: we moesten wel meedoen omdat onze belangrijkste vergunningen, die voor de 900 en 1800 MHz band, eind februari 2013 zouden aflopen. We willen een uitspraak van de rechter dat de opzet van de veiling onrechtmatig en onzorgvuldig was en resulteerde in een ongelijk speelveld.

Onderzoek naar straling van mobiele telefoons

Schadelijke effecten van mobiele telefoons op de gezondheid zijn als sinds jaren een onderwerp van discussie. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken die een effect op de gezondheid hebben aangetoond, terwijl andere onderzoeken ontkrachten dat er een effect is. Via haar website informeert Vodafone haar klanten over ontwikkelingen op dit gebied. Daarnaast werken we als eerste en enige telecombedrijf in Nederland (belangeloos) mee aan COSMOS, een grootschalig internationaal onderzoek waar 100.00 mensen aan deelnemen. In Nederland ligt de uitvoering in handen van het IRAS instituut van de Universiteit van Utrecht.

Om de wetenschappelijke validiteit te blijven houden is het van belang dat op termijn meerdere telecombedrijven mee gaan doen. Vodafone heeft inmiddels het initiatief genomen hierover in sector verband met de andere telecombedrijven in overleg te gaan.

Ons dilemma is of wij in dit stadium meer zouden moeten of kunnen doen. Meer voorlichting van Vodafone kan juist (en wellicht onnodig) leiden tot toename van zorg en de associatie van het merk Vodafone met dit thema, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie en de Nederlandse Gezondheidsraad hebben geconcludeerd dat met de kennis van nu er geen aanleiding voor gezondheidseffecten. Wel zouden er mogelijk effecten kunnen zijn, maar hier is meer wetenschappelijk onderzoek voor nodig.

Energiebesparing met een toenemend dataverbruik

Het energieverbruik van Vodafone stijgt door de toename in dataverbruik. De prognoses van Vodafone laten zien dat het energieverbruik blijft stijgen. De uitdaging is om ondanks dit toenemende energieverbruik onze doelstellingen op het gebied van energie efficiency te realiseren. Modernisering van ons netwerk moet bijdragen aan een verbeterde energie efficiency, maar we zullen ook moeten blijven zoeken naar andere manieren om energie te besparen.

2012 2013 Vodafone Magazine