Over dit verslag

Over dit verslag

Dit jaar publiceert Vodafone Nederland voor het eerst een geïntegreerd jaarverslag. Hierin rapporteren we over onze strategie en de prestaties van het gehele bedrijf. Hiermee willen we onze stakeholders laten zien hoe wij waarde creëren in de context waarin we opereren. We besteden daarom naast onze eigen activiteiten ook aandacht aan maatschappelijke ontwikkelingen in meest brede zin (sociaal, economisch, milieu) en beschrijven de dilemma’s waar we het afgelopen jaar mee te maken hebben gehad. De rapportageperiode loopt van 1 april 2012 tot en met 31 maart 2013.

Bepalen van de inhoud

De focus van onze activiteiten en verslaglegging ligt op ontwikkelingen die voor onze sector, ons bedrijf en onze stakeholders het meest relevant zijn en op de impact van onze kernprocessen en –activiteiten (zie hoofdstuk “Hoe wij waarde creëren”). Daarnaast is een balans in sociale, milieu, economische en financiële onderwerpen belangrijk geweest bij de keuzebepaling.

Dit verslag is gebaseerd op de derde generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (G3.0) en kent GRI-toepassingsniveau B+. Verder zijn de richtlijnen van de Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken leidraad geweest bij de totstandkoming van het verslag. We rapporteren aan de hand van de prestatie-indicatoren die relevant zijn voor onze bedrijfsvoering in Nederland. Voor de definities van de prestatie-indicatoren zijn we zoveel mogelijk uitgegaan van de protocollen voor de GRI-indicatoren. We zijn hiervan afgeweken als er om aantallen/percentages per regio werd gevraagd. Vanwege de grootte van Nederland en de organisatie is het niet relevant om per regio te rapporteren. Verder wijken we af bij LA10 omdat wij werken met opleidingsbudgetten i.p.v. het gemiddeld aantal uren.

De reikwijdte

De reikwijdte van het verslag is Vodafone Nederland bestaande uit de activiteiten van Vodafone Libertel BV, Vodafone Retail BV en Telespectrum, tenzij anders vermeld. De data in dit verslag hebben betrekking op de Vodafone-prestaties en niet op de prestaties van onze onderaannemers, toeleveranciers en/of andere indirecte effecten, omdat wij geen toegang hebben tot deze informatie. Vodafone Group Plc. rapporteert over de internationale duurzaamheidsprestaties, zie www.vodafone.com. Zie onze website www.vodafone.nl voor meer informatie over onze activiteiten.

Meetmethodes en dataverzameling

De volgende systemen zijn geraadpleegd voor dataverzameling:

  • De kwantitatieve data van personeelsgegevens zijn verzameld via het SAP-datamanagementsysteem.
  • De financiële gegevens zijn verzameld via SAP, vervolgens zijn de cijfers geconsolideerd via Hyperion Financial Management-software.
  • De kwantitatieve data van de milieugegevens zijn verzameld via het Envoy-datamanagementsysteem.
  • De kwalitatieve data zijn verzameld via vragenlijsten gebaseerd op de GRI-indicatoren die per mail naar de betreffende personen zijn gestuurd.

De onderschriften van de tabellen en grafieken vermelden waar de cijfers op gebaseerd zijn. In de materialiteitsmatrix zetten we de onderwerpen waar onze stakeholders het meest bezorgd over zijn af tegen de issues die de grootste impact op het succes van ons bedrijf hebben. De matrix is gebaseerd op digitaal onderzoek onder interne en externe stakeholders naar relevante maatschappelijke thema's voor Vodafone en inzichten die zijn opgedaan uit stakeholder dialogen. Dit jaar hebben minder mensen meegedaan aan het digitale onderzoek dan in andere jaren.

Veranderingen ten opzichte van voorgaande verslagjaren

Jaarlijks rapporteerde Vodafone Nederland over zijn duurzaamheidsprestaties. Het is de eerste keer dat Vodafone Nederland een geïntegreerd verslag publiceert. Doordat we dit jaar over meer gegevens publiceren, is een vergelijking met de gegevens uit verslagen van voorgaande jaren niet altijd goed mogelijk. Verder zijn er afwijkingen in de cijfers ten aanzien van voorgaande jaren door de overname van Belcompany en Telespectrum.

Assurance beleid

Dit verslag is geverifieerd door Ernst & Young, waarbij een Assurance-rapport met een beperkte mate van zekerheid (limited assurance) is afgegeven. Vodafone laat het geïntegreerde verslag verifiëren om de betrouwbaarheid van de rapportage te vergroten voor de stakeholders. Vodafone Nederland en Ernst & Young hebben een onafhankelijke relatie ten opzichte van elkaar in de zin dat Ernst & Young geen andere werkzaamheden voor Vodafone Nederland uitvoert dan de verificatie van dit geïntegreerde verslag. De financiële gegevens (Kerncijfers en resultaten: tabel Financieel en het hoofdstuk Financiële Prestaties) zijn gebaseerd op de jaarrekening van Vodafone Libertel B.V. 2012/2013. Vodafone heeft Deloitte Accountants B.V. opdracht gegeven om de jaarrekening van Vodafone Libertel B.V. 2012/2013 te controleren. 

2012 2013 Vodafone Magazine