Overzicht GRI-indicatoren

Overzicht GRI-indicatoren

 

Visie en strategie

Visie en strategie
Indicator   Antwoord/opmerking
1.1 Verklaring van de directie. Zie: Voorwoord.
1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden. Zie: Hoe wij waarde creëren, Waardeketen (Tabel Risico's en Kansen).

Organisatieprofiel

Organisatieprofiel
Indicator   Antwoord/opmerking
2.1 Naam van de verslaggevende organisatie. Vodafone Libertel B.V. is de juridische naam van Vodafone Nederland.
2.2 Voornaamste merken, producten en/of diensten. Zie: Wie wij zijn en The easiest place to do business.
2.3 Operationele structuur. Zie: Wie wij zijn en Bestuur & Management, 1e alinea.
2.4 Locatie van het hoofdkantoor. Zie: Colofon.
2.5 Het aantal landen waarin de organisatie actief is. Vodafone Nederland is alleen actief in Nederland.
2.6 Eigendomsstructuur en rechtsvorm. Zie: Bestuur & Management, 1e alinea.
2.7 Afzetmarkten. Zie: Wie wij zijn.
2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie. Zie: Wie wij zijn en A great place to work (tabel met HR cijfers) en Kerncijfers & Resultaten, Financieel.
2.9 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode. Zie: Organisatieontwikkelingen in hoofdstuk Wie wij zijn.
2.10 Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekend. Zie: A playful and connected brand.

Verslagprofiel

Verslagprofiel
Indicator   Antwoord/opmerking
3.1 Verslagperiode. 1 april 2012 t/m 31 maart 2013
3.2 Datum van het meest recente verslag. 30 juli 2012
3.3 Verslaggevingscyclus. Jaarlijks
3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan. E: samenleving.nl@vodafone.com, T: 043 3555555.
3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag. Zie: Over dit verslag en Hoe wij waarde creëren.
3.6 Afbakening van het verslag. Zie: Over dit verslag.
3.7 Vermeld eventuele specifieke beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag. Zie: Over dit verslag.
3.8 Basis voor verslaggeving over andere entiteiten. Vodafone Retail BV en Telespectrum.
3.9 De technieken en berekeningsgrondslagen voor gegevensmetingen. Zie: Over dit verslag.
3.10 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie. Zie: Over dit verslag en voetnoten bij Kerncijfers & Resultaten.
3.11 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes. Zie: Over dit verslag.
3.12 Tabel waarin staat waar in het verslag de standaardonderdelen van de informatievoorziening te vinden zijn. Zie: Inhoudsopgave (en website).
3.13 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het betrekken van externe assurance van het verslag. Zie: Over dit verslag.

Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid

Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid
Indicator   Antwoord/opmerking
4.1 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam. Zie: Bestuur & Management en Organogram.
4.2 Voorzitter van het hoogste bestuurslichaam. Rob Shuter (m.i.v. 1 april 2012)
4.3 Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur: vermeld het aantal onafhankelijke en/of niet-leidinggevende leden van het hoogste bestuurslichaam. N.V.T
4.4 Mechanismen die aandeelhouders en medewerkers de gelegenheid geven om aanbevelingen te doen aan of medezeggenschap uit te oefenen op het hoogste bestuurslichaam. Zie: Bestuur & Management, kader: Power to you: medezeggenschap van werknemers.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders: er is een aanbevelingsrecht voor de benoeming van nieuwe commissarissen en op grond van de statuten is er een “algemeen” instructierecht: Artikel 14.1:“Het bestuur moet zich gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering betreffende de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale, economische en personeelsbeleid.”
4.5 Een koppeling tussen vergoedingen voor leden van het hoogste bestuurslichaam, top-managers en leidinggevenden (met inbegrip van vertrekregelingen) en de prestaties van de organisatie (met inbegrip van sociale en milieu-gerelateerde prestaties). In het kader van issue-, reputatie- en stakeholder management hebben alle business units een target dat hieraan gerelateerd is. Het is niet bekend welk percentage van de beloning hiervan afhankelijk is.
Zie: Bestuur & Management, Verankering van duurzaamheid in de organisatie
4.6 Processen waarmee het hoogste bestuurslichaam waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden. De tegenstrijdig belangregeling zoals thans opgenomen in de wet, is op het bestuur van Vodafone Nederland van toepassing. De volgende processen en codes dienen tegenstrijdig belang te voorkomen:
De Statuten, Code of Conduct (inclusief anticorruptie- en antiomkoping-regels), Sarbanes Oxley, Group Internal Audit performing audits, Delegation of Authorities (stelt voor elk onderdeel van het bedrijf duidelijke richtlijnen wanneer goedkeuring nodig is, of wanneer bepaalde personen dienen te worden geraadpleegd). Bepaalde activiteiten zijn beperkt tot bepaalde functies of groepen individuen en alleen mensen die tot deze groepen behoren zijn gemachtigd om deze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met het geldende beleid).
Jaarlijks stuurt Vodafone Group een vragenlijst over tegenstrijdige belangen naar ieder directielid.
4.7 Proces voor het bepalen van de kwalificaties en expertise van de leden van het hoogste bestuurslichaam voor het sturen van de strategie van de organisatie aangaande economische, milieugerelateerde en sociale onderwerpen. In de Statutaire Corporate Governance staan de statutaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven. De directie is o.a. verantwoordelijk voor het monitoren van kwesties t.a.v. juridische aangelegenheden, regelgeving, overheidsbeleid en gezondheid en veiligheid en moet ervoor zorgen dat het bedrijf voldoet aan de wetten en regelgeving. Ook moet de directie ervoor zorgen dat implementatieaanwijzingen van de ‘Meeting of Shareholders“ aangaande het financiële, sociale en economische beleid en personeelsmanagement worden opgevolgd. De business principles (gedragscode) vormen een leidraad voor het besturen van de organisatie. Hierin staat o.a. beschreven wat verwacht wordt t.a.v. het milieu, medewerkers, gezondheid en veiligheid, lokale gemeenschappen en de samenleving.
Zie: indicator 4.5 en indicator 4.9.
4.8 Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangspunten die van belang zijn voor de economische, milieugerelateerde en sociale prestaties, met vermelding van de mate van invoering ervan. Zie: Hoe wij waarde creëren, Strategie; Bestuur & Management, kader: Het fundament van ons bestuur en beleid.
Op www.vodafone.nl en www.vodafone.com staat meer over onze business principles, ons beleid en onze codes.

Business Principes (gedragscode) en klokkenluiderprocedure
Privacy beleid
Ethische inkoopcode
Gezondheid & veiligheid
Product veiligheid & Assurance
Verantwoordelijke uitrol van het netwerk
Veiligheid
Anticorruptie en antiomkoping
Liefdadigheidsdonaties
Werknemersrechten
Financieel beleid
Corporate giften en hospitality
Recruteren en managen van onze mensen
Communicatie
Brand
Naleving van regelgeving

De beleidsdocumenten zijn bindend en niet onderhandelbaar. Het beleid van Vodafone Group is de basis voor het bestuur en beleid van Vodafone Nederland. Dit beleid is van toepassing op alle medewerkers, maar kan op lokaal niveau met meer details worden ingevuld. In Nederland is het de verantwoordelijkheid van de Chief Executive Officier om het beleid ten uitvoer te brengen, te zorgen dat het begrepen en nageleefd wordt en dat het niet in strijd is met ander lokaal beleid.
4.9 Procedures van het hoogste bestuurslichaam voor het overzien van de inventarisatie en het beheer door de organisatie van economische, milieugerelateerde en sociale prestaties, met inbegrip van relevante risico’s en mogelijkheden en naleving van of conformiteit met internationaal overeengekomen standaarden, gedragscodes en principes. Zie: Bestuur & Management, Verankering van duurzaamheid in de organisatie.
Zie: indicator 4.8
De ethische inkoopcode is onderdeel van het contract met leveranciers. In deze code wordt verwezen naar de internationaal erkende maatschappelijke standaarden van de ILO (International Labour Organisation), de United Nations Universal Declaration of Human Rights en de United Nations Convention on the Rights of the Child.
Zie: De gedragscode.
4.10 Processen voor het evalueren van de eigen prestaties van het hoogste bestuurslichaam, in het bijzonder betreffende economische, milieugerelateerde en sociale prestaties. Zie: Bestuur & Management, Verankering van duurzaamheid in de organisatie.
Zie: Hoe wij waarde creëren, Klaar voor de toekomst: tabel KPI's 2012/2013 en 2013/2014
4.11 Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie. Zie: Hoe wij waarde creërenWaardeketen: Risico-analyse.
Zie: Bestuur & Management: Effectief issue, risico- en crisismanagement.
4.12 Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes of andere initiatieven die de organisatie onderschrijft.
 • Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3), overeenkomsten tussen de overheid en bedrijven, instellingen en gemeenten over het effectiever en efficiënter inzetten van energie. De overeenkomst is in november 2010 getekend voor de periode 2009-2012. Er is een nieuw plan ingediend voor de periode 2013-2016.
 • CIO Convenant – Energy Efficiency (CIO Platform NL).
 • Charter ‘Talent naar de Top’. Hiermee verbinden we ons sinds mei 2011 aan de doelstelling dat het aantal vrouwen in het topmanagement van ons bedrijf (GMT/SMT) over vijf jaar met 50% is gegroeid.
 • Manifest ‘Be the change’ dat ondertekend is in 2010 in het kader van het lidmaatschap van MVO Nederland beschrijft 10 uitgangspunten van duurzaam ondernemen.
 • SMS- Gedragscode en gedragscode voor betaalde Mobiel Internet Diensten van Stichting SMS-Gedragscode, een gezamenlijk initiatief van alle partijen die betrokken zijn bij het aanbieden van SMS-diensten en mobiele diensten in Nederland.
 • Nederlandse Reclame Code van de Reclame Code Commissie waarin de regels zijn vastgelegd waar reclame aan moet voldoen. De regels zijn opgesteld in overleg met partijen die samen het adverterend bedrijfsleven vormen (adverteerders, reclameadviesbureaus en media).
 • Convenant van de klantenservice federatie (KSF). Ondertekenaars hebben zich verplicht transparant te communiceren over de belangrijkste kwaliteitsparameters van de klantenservice.
 • Gedragscode Transparante Mobiele Datakosten. Opgesteld door de gezamenlijke mobiele operators tbv voorkomen van bill shocks.
 • Gedragscode Transparante Internetsnelheden. Opgesteld door de gezamenlijke vaste en mobiele internetaanbieders.
 • Wij respecteren en voldoen aan alle wetgeving en standaarden aangaande mensenrechten in de landen waar wij opereren, zie de gedragscode.
 • In onze ethische inkoopcode verwijzen we naar internationaal erkende maatschappelijke standaarden van de ILO (International Labour Organisation), de United Nations Universal Declaration of Human Rights en de United Nations Convention on the Rights of the Child.
4.13 Lidmaatschap van verenigingen. Platform Internetveiligheid van ECP-EPN, MVO Nederland, VNO NCW, Nederland ICT, Monet, Telecom ISAC, Het Nationale Cyber Security Centre (NCSC) en het Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).
4.14 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken. Zie: Hoe wij waarde creëren: De externe omgeving (tabel stakeholderoverzicht).
4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die moeten worden betrokken. Zie: Hoe wij waarde creëren: De externe omgeving (tabel stakeholderoverzicht).
Zie: Bestuur & Management, Stakeholdermanagement.
Identificatie is gebaseerd op individuele gesprekken, onderzoek, publicaties en expertise.
4.16 Benadering van het betrekken van belanghebbenden, waaronder de frequentie ervan per type en groep belanghebbenden. Zie: Hoe wij waarde creëren: De externe omgeving (tabel stakeholderoverzicht).
Zie: An improved and leading reputation: Hoe bereiken we onze doelen?
Zie: Bestuur & Management: Stakeholdermanagement.
4.17 De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd, onder meer via haar verslaggeving. Zie Hoe wij waarde creëren: De externe omgeving (tabel stakeholderoverzicht + Materialiteitsmatrix).
Zie: An improved and leading reputation: Hoe bereiken we onze doelen?
Zie: A great place to work: Resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek.
Zie: Prestaties, "Wat ging er er goed?", "Wat kan beter?" en "Wat vinden onze stakeholders?"

Managementaanpak

Managementaanpak
Indicator Omschrijving  
Economie
Aspecten Economische prestaties Zie: Financiële prestaties.
Zie: Hoe wij waarde creeren: De Externe omgeving, Marktontwikkelingen en Klaar voor de toekomst.
  Aanwezigheid in de markt

Zie: Financiële prestaties.
Zie: Hoe wij waarde creeren: De Externe omgeving, Marktontwikkelingen en Klaar voor de toekomst.

  Indirecte economische gevolgen Zie: Financiële prestaties.
Zie Hoe wij waarde creeren: De Externe omgeving, Marktontwikkelingen en Maatschappelijke ontwikkelingen en Klaar voor de toekomst.
Milieu
Aspecten Materialen Zie: Beleid voor verantwoordelijke uitrol van het netwerk.
Verder hanteren wij een beleid voor sociale verantwoordelijkheid, waarin is opgenomen dat wij relevant beleid en nationale en internationale wet en regelgeving t.a.v. sociale, milieu en ethische issues moeten naleven (intern document).
  Energie Zie: Building for the Future.
Zie: Hoe wij waarde creeren, Klaar voor de toekomst.
Zie: Beleid voor verantwoordelijke uitrol van het netwerk.
Verder hanteren wij een beleid voor sociale verantwoordelijkheid, waarin is opgenomen dat wij relevant beleid en nationale en internationale wet en regelgeving t.a.v. sociale, milieu en ethische issues moeten naleven (intern document).
  Water Zie: Beleid voor verantwoordelijke uitrol van het netwerk.
Verder hanteren wij een beleid voor sociale verantwoordelijkheid, waarin is opgenomen dat wij relevant beleid en nationale en internationale wet en regelgeving t.a.v. sociale, milieu en ethische issues moeten naleven (intern document).
  Biodiversiteit Zie: Beleid voor verantwoordelijke uitrol van het netwerk.
Verder hanteren wij een beleid voor sociale verantwoordelijkheid, waarin is opgenomen dat wij relevant beleid en nationale en internationale wet en regelgeving t.a.v. sociale, milieu en ethische issues moeten naleven (intern document).
  Uitstoot, afvalwater en afval Zie: Building for the Future.
Zie: Beleid voor verantwoordelijke uitrol van het netwerk.
Verder hanteren wij een beleid voor sociale verantwoordelijkheid, waarin is opgenomen dat wij relevant beleid en nationale en internationale wet en regelgeving t.a.v. sociale, milieu en ethische issues moeten naleven (intern document).
  Producten en diensten Zie: Beleid voor verantwoordelijke uitrol van het netwerk.
Verder hanteren wij een beleid voor sociale verantwoordelijkheid, waarin is opgenomen dat wij relevant beleid en nationale en internationale wet en regelgeving t.a.v. sociale, milieu en ethische issues moeten naleven (intern document).
  Inschikkelijkheid Zie: Beleid voor verantwoordelijke uitrol van het netwerk.
Verder hanteren wij een beleid voor sociale verantwoordelijkheid, waarin is opgenomen dat wij relevant beleid en nationale en internationale wet en regelgeving t.a.v. sociale, milieu en ethische issues moeten naleven (intern document).
  Transport Zie: Beleid voor verantwoordelijke uitrol van het netwerk.
Verder hanteren wij een beleid voor sociale verantwoordelijkheid, waarin is opgenomen dat wij relevant beleid en nationale en internationale wet en regelgeving t.a.v. sociale, milieu en ethische issues moeten naleven (intern document).
  Globaal Zie: Beleid voor verantwoordelijke uitrol van het netwerk.
Verder hanteren wij een beleid voor sociale verantwoordelijkheid, waarin is opgenomen dat wij relevant beleid en nationale en internationale wet en regelgeving t.a.v. sociale, milieu en ethische issues moeten naleven (intern document).
Arbeidsomstandigheden
Aspecten Dienst Zie: A great place to work.
  Arbeid/management relaties Zie: A great place to work.
  Gezondheid en werkveiligheid Zie: A great place to work.
  Training en opleiding Zie: A great place to work.
Er wordt jaarlijks een opleidingsbudget vastgesteld. Een deel voor functionele opleidingen binnen de afdelingsbudgetten en een deel niet-functionele opleidingen binnen het HR-budget.
  Diversiteit en gelijke kansen Zie: A great place to work.
Mensenrechten
Aspecten Investering- en inkooppraktijken

Zie: Bestuur & management: Ketenmanagement.
Zie: Building for the future, ketenmanagement.
Zie: De ethische inkoopcode.
De ethische inkoopcode is onderdeel van het contract met leveranciers. In deze code wordt verwezen naar de internationaal erkende maatschappelijke standaarden van de ILO (International Labour Organisation), de United Nations Universal Declaration of Human Rights en de United Nations Convention on the Rights of the Child. Alle grote internationale leveranciers worden verzocht om een e-tasc (Electronics -Tool for Accountable Supply Chains) te gebruiken. Dit is een online systeem waarmee eerst een risk assessment wordt uitgevoerd, eventueel gevolgd door een uitgebreidere self- assassment, afhankelijk van de uitkomst.

Vodafone Nederland valt ten aanzien van verantwoord ketenbeheer onder het  overkoepelende beleid van Vodafone Group, waar vrijwel alle gezamenlijke inkoop plaatsvindt. De wijze waarop omgegaan wordt met leveranciers, die zich niet aan de gedrags- en ethische inkoopcode houden, kenmerkt zich door samenwerking en verbetering. Nieuwe leveranciers moeten vanaf het begin van onze samenwerking voldoen aan onze codes. Lees op de website van de Vodafone Group meer informatie over ons beleid (onder de kopjes ‘Strengthening sustainability criteria for supplier qualification’ en ‘Driving improvements through supplier assessments’).
 
Zie ook de ethische inkoopcode, onder het kopje ‘Corrective action’.

  Non-discriminatie Staat opgenomen in de ethische inkoopcode en de gedragscode.
  Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen Staat opgenomen in de ethische inkoopcode. Alle inkopers zijn getraind met betrekking tot deze policy.
  Kinderarbeid Staat opgenomen in de ethische inkoopcode. Alle inkopers zijn getraind met betrekking tot deze policy.
  Gedwongen en verplichte arbeid Staat opgenomen in de ethische inkoopcode. Alle inkopers zijn getraind met betrekking tot deze policy.
  Klachten en grieven afhandeling Er is een klokkenluidersregeling/Speak Up policy voor medewerkers die vermoeden dat iemand zich niet aan de gedragscode houdt. Zij kunnen ook anoniem melding doen. Dit staat uitgelegd in de gedragscode.
In de ethische inkoopcode staat: Duty to Report - Vodafone operates a whistle-blowing mechanism under its Duty to Report Policy. It is the duty of our suppliers, contractors and employees to report dishonesty, corruption, fraud, labour and human rights concerns, environmental damage or any other unethical behaviour; either directly to our Group Corporate Security team +44 (0) 1635 667911, or via an independent third party on +44 (0)1249 661 795. All reports are dealt with in confidence.
  Veiligheidsmaatregelen Zie: Bestuur & Management: Netwerkbeveiliging.
Zie: Building for the future: Beveiliging.
  Inheemse rechten N.V.T.
Maatschappij
Aspecten Maatschappij Zie: SO1 en PR1 voor straling van zendmasten.
Zie: A great Place to work voor wat medewerkers voor de samenleving doen.
Zie: Building for the future voor maatschappelijke projecten.
Zie: De gedragscode.
  Corruptie Zie: De gedragscode en ook indicator SO3: er is een ‘zero-tolerance’ beleid met betrekking tot omkoping en er zijn regels voor het verstrekken en ontvangen van (relatie-) geschenken en uitnodigingen voor evenementen is van toepassing op alle medewerkers.
In 2010 volgde het volledige senior management een online training over corruptie, daarnaast zijn zij in 2011 regelmatig geïnformeerd over de aanpassingen in de gedragscode en richtlijnen. In 2012 is er opnieuw communicatie rondom Anti Bribery rondgestuurd. Daarnaast is de policy aangepast en is er een nieuw giftregister geimplementeerd.
Er is een klokkenluidersregeling/Speak Up policy voor medewerkers die vermoeden dat iemand zich niet aan de gedragscode houdt. Zij kunnen ook anoniem melding doen. Dit is ook in 2012 weer onder de aandacht gebracht.
Ook is het beleid dus aangepast. Zo zijn de registratie-vereisten aangepast en is er een nieuw gift register geimplementeerd. Dit register is nu een online tool, waarin medewerkers de giften en uitnodigingen die zijn ontvangen (of verstrekken) in registreren. Ook is er een online training over corruptie beschikbaar gesteld aan de medewerkers, zowel in het Nederlands als in het Engels.
  Publiek beleid Zie: De gedragscode.
Zie: Onze policy.
  Concurrentiebeperkend gedrag Zie: De gedragscode.
  Inschikkelijkheid Zie: De gedragscode en ethische inkoopcode.
Productverantwoordelijkheid
Aspecten Gezondheid en veiligheid van de klant Zie: Over straling en gezondheid.
  Etikettering van producten en diensten Voor mobiele telefoons is er de eco-score beschikbaar.
  Marketingcommunicatie Zie: A playful and connected brand.
  Privacy van klanten Zie: An improved and leading reputation.
We hebben binnen Vodafone privacyprincipes afgesproken. Deze principes gelden voor alle werknemers binnen elke Vodafone onderneming. De principes zijn uitgewerkt in concrete beleids- en gedragsregels en in bepaalde bedrijfsprocessen, zoals de inkoop en de ontwikkeling van producten en diensten. Ook leren we onze werknemers hoe zij ons privacybeleid in hun dagelijkse werkzaamheden in praktijk kunnen brengen, onder meer door een online training, workshops en privacy campagnes.
Bij vrijwel al onze bedrijfsactiviteiten spelen privacyaspecten een rol; wanneer je bij ons op zoek gaat naar een passend abonnement, bij het afsluiten van een abonnement, wanneer je als nieuwe klant wordt aangesloten op het netwerk, wanneer je een rekening betaalt, tijdens contact met onze klantenservice en in onze marketingcampagnes. Om ervoor te zorgen dat ons privacybeleid consistent wordt toegepast hebben we een multidisciplinair privacy team opgericht. Het privacy team rapporteert rechtstreeks aan het bestuur en het Global Privacy team. De dagelijkse coördinatie van ons privacybeleid is in handen van een Privacy Officer.
  Inschikkelijkheid Zie: De gedragscode en ethische inkoopcode.

Economie

Economie
Indicator Omschrijving  
Economische prestaties
EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd, waaronder inkomsten, operationele kosten, personeelsvergoedingen, donaties en overige maatschappelijke investeringen, ingehouden winst en betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden. Zie: Kerncijfers en Resultaten.
Zie: Voorwoord CEO + RvC.
EC2 Financiële implicaties en andere risico’s en mogelijkheden voor de activiteiten van de organisatie als gevolg van klimaatverandering. Waterschade basisstations door overstroming.
Netwerkkwaliteit door zware regenbuien.
Door extreme stormen kunnen de mobiele zendmasten die met een straalverbinding verbonden zijn uitvallen, zoals in 2011 in Limburg gebeurd is.
Hogere kosten door stijging energieprijs.
De mogelijke kosten zijn niet gekwantificeerd.
Zie ook indicator 1.2.
Zie: Hoe wij waarde creeren, De externe omgeving: tabel maatschappelijke ontwikkelingen (klimaatverandering)
EC3 Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringenplan van de organisatie. Vodafone Nederland heeft een beschikbaar premie pensioen-plan. De vragen over de dekking van de verplichtingen zijn niet van toepassing. Het percentage van het salaris dat wordt ingehouden voor het pensioen is afhankelijk van de leeftijd van de medewerkers gebaseerd op de eisen van de pensioenwetgeving en belastingwetgeving. Er is 100% participatie in de pensioen-plannen.
EC4 Significante financiële steun van een overheid. Geen
Aanwezigheid op de markt
EC5 Spreiding in de verhouding tussen het standaard aanvangssalaris en het lokale minimumloon op belangrijke bedrijfslocaties. Gemiddelde actuele salaris van alle werknemers: € 3.603,69 per maand.
Het laagste startsalaris bij Vodafone Nederland: €1.480,28 per maand.
Minimumloon in Nederland: €1.469,40 per maand.
EC6 Beleid, methoden en deel van uitgaven betreffende lokaal gevestigde leveranciers op belangrijke bedrijfslocaties. Vodafone heeft geen officieel beleid om inkoop bij lokale leveranciers te stimuleren. Toch hebben we in 2012/2013 voor meer dan € 200 miljoen bij Nederlandse leveranciers ingekocht.
EC7 Procedures voor lokale personeelswerving en aandeel van het topkader dat afkomstig is uit de lokale gemeenschap op belangrijke bedrijfslocaties. Zie: A great place to work (tabel HR cijfers) en de aanvullende tabel HR cijfers.
Om in de regio Maastricht als interessante werkgever gezien te worden, hebben we ons verbonden aan de Customer Service Valley. Hiermee willen we Vodafone positioneren als een sterke klantenservice organisatie om zo de beste medewerkers in de omgeving aan te trekken.
Verder nemen wij mensen met diverse nationaliteiten aan, dit blijkt bijvoorbeeld uit de werving van trainees, waarbij ongeveer 20% een andere nationaliteit dan de Nederlandse heeft.
De directie bestond op 31 maart 2013 uit vijf Nederlanders en vier directieleden met een andere nationaliteit.
Het senior management bestond op 31 maart 2013 voor 85% uit Nederlanders en voor 15% uit andere nationaliteiten.
Indirecte economische gevolgen
EC8 Ontwikkeling en gevolgen van investeringen in infrastructuur en diensten die voornamelijk ten behoeve van het algemeen nut worden geboden door middel van verplichtingen van commerciële aard, dan wel in natura of pro bono. Zie: Voorwoord CEO + RvC.
Zie: Wie wij zijn, Organisatieontwikkelingen.
Zie: Hoe wij waarde creeren: De externe omgeving, Marktontwikkelingen, de Waardeketen, Klaar voor de toekomst.
Zie: Building of the future.
EC9 Inzicht in en beschrijving van significante indirecte economische gevolgen, waaronder de omvang ervan. Zie: Voorwoord CEO + RvC.

Milieu

Milieu
Indicator Omschrijving  
Materialen
EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of volume. Zie: Kerncijfers Building for the future, de pop-up CO2-voetafdruk onder pijler Building for the future, en resultaten van mobiel werken onder A great place to work.
33.900 kg papier, inclusief BelCompany.
EN2 Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit gerecyclede materialen. Zie: Schaarste aan grondstoffen onder Maatschappelijke ontwikkelingen.
Marketing materiaal: 100% FSC papier.
Energie
EN3 Direct energieverbruik door primaire energiebronnen in joules of multipliers van joules (bijvoorbeeld gigajoules). 953.827 GJ
EN4 Indirect energieverbruik door primaire bron in joules of multipliers. Niet bekend
EN5 Energie die bespaard is door besparingen en efficiëntieverbeteringen in joules of multipliers. Zie: Building for the future.
2.080.026 kwh in de telefooncentrales. Kantoren, winkels en de antennes hebben juist meer energie verbruikt. Hiervoor zijn de overnames van BelCompany en Telespectrum en het gestegen dataverbruik verantwoordelijk. In feite is er meer geproduceerd door Vodafone. Dit heeft geleid tot Energie efficiency -0,05%.
EN6 Initiatieven ten behoeve van energie-efficiënte of op duurzame energie gebaseerde producten en diensten, evenals verlagingen van de energie-eisen als resultaat van deze initiatieven. Zie: Building for the future, Milieu.
Single RAN.
Switch Reductie.
Mobiel werken.
Nieuwe koeling voor switches.
Nieuw trafo huisjes.
Stroom back-up en stroomversterkers.
1800 GSM indoor switch-off.
Smart metering 200 access installations.
Windturbine op zendmasten.
EN7 Initiatieven om het indirecte energieverbruik te verlagen en de reeds gerealiseerde verlaging. Niet bekend
Uitstoot, afvalwater en afval
EN16 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht (in tonnen CO2 equivalent). 52,2 kton (scope 1 en 2)
Zie: Building for the future; tabel CO2-voetafdruk.
EN17 Andere relevante indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht (in tonnen CO2 equivalent). 0
Zie: Building for the future; tabel CO2-voetafdruk.
EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen. Zie: Building for the future; Milieu.
EN19 Emissie van ozonafbrekende stoffen naar gewicht. 0,394
Zie: Building for the future; tabel CO2-voetafdruk.
EN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode. 32.040 kg accu’s met zuur eural code 0506017 verwerkingsmethode A.01.
45.736 kg papierrecycling.
14.830 kg werkende mobiele telefoons ingenomen voor hergebruik of recycling.
438 kg kapotte mobiele telefoons ingenomen voor recycling.
5.515 kg oude voorraad mobiele telefoons afgestaan voor hergebruik.
66.500 kg netwerkapparatuur hergebruikt.
182.193 kg netwerkapparatuur gerecycled.
EN24 Gewicht van getransporteerd, geïmporteerd, geëxporteerd of verwerkt afval dat als gevaarlijk geldt op grond van bijlage I, II, III en VIII van de Conventie van Bazel en het percentage afval dat internationaal is getransporteerd. 32.040 kg accu’s met zuur eural code 0506017 verwerkingsmethode A.01.
Producten en diensten
EN26 Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang van deze compensatie. Handset recycling en hergebruik, verkoop van SIM ONLY (39,81% sim only consumenten, incl. Hollandsnieuwe), papierloze facturen (93,8%).
EN27 Percentage producten dat is verkocht en waarvan de verpakking is ingezameld, naar categorie. 0%
Inschikkelijkheid
EN28 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van milieuwet- en - regelgeving. 0
Transport
EN29 Significante milieugevolgen van het transport van producten en materialen die worden gebruikt voor de activiteiten van de organisatie en het vervoer van personeelsleden. 2.010.398 km vliegtuig.
1.636.663 km auto.
2.009.679 km openbaar vervoer.
Globaal
EN30 Totale uitgaven aan en investeringen in milieubescherming naar type (behandeling van vervuild water, behandeling van emissies, uitgavenexterne certificaten en schoonmaakkosten van bijvoorbeeld bodem). € 63.000 inkoop groene stroom in de vorm van GroenGarant certificaten van Nuon.

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden
Indicator Omschrijving  
Dienst
LA1 Totaal personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio. Zie: A great place to work (zie tabel HR cijfers) en de aanvullende tabel HR cijfers.
LA2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en regio. Zie: A great place to work (zie tabel HR cijfers) en de aanvullende tabel HR cijfers.
LA3 Uitkeringen aan de meerderheid van de voltijd medewerkers die niet beschikbaar zijn voor deeltijd en tijdelijke medewerkers. De arbeidsvoorwaarden gelden voor zowel fulltime als parttime en tijdelijke contracten. In een aantal gevallen (binnen Customer Management) zijn de arbeidsvoorwaarden ook van toepassing op uitzendkrachten.
Arbeid/management relaties
LA4 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt. 0% (er zijn bedrijfseigen regelingen en geen CAO).
LA5 Minimale opzegtermijn(en) in verband met operationele veranderingen. Vermelden indien sprake is van vermelding in collectieve overeenkomsten. Afhankelijk van het soort organisatieverandering zal in bepaalde gevallen de OR geïnformeerd dienen te worden. We hebben geen vaste doorlooptijden- c.q. deadlinesrichtlijnen. Dit varieert van een paar maanden tot een paar dagen.
Gezondheid en werkveiligheid
LA6 Percentage van het totale personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in formele gezamenlijke arbo-commissies van werkgevers en werknemers die bijdragen aan de controle op en advies over arbo- en veiligheidsprogramma's.

1,74% van de medewerkers houdt zich bezig met arbo- en veiligheidsprogramma's:
Uit de RI&E is gebleken dat wij te weinig BHV'ers hadden. Mede door het nieuwe werken etc hebben wij daarom het afgelopen jaar meer VF collega's ( vrijwillig) opgeleid tot BHV'er inclusief Facilicom/Trigion medewerkers.

In Capelle a/d IJssel gaan wij nog 7 nieuwe collega's opleiden tot BHV'er. Inmiddels hebben wij voor iedere voornoemde locatie een BHV locatie coördinator benoemd. Deze doet de dagelijkse aansturing van het BHV team in zijn/haar gebouw.
Er is één Preventiemedewerker, die verantwoordelijk is voor het in kaart brengen van arborisico's, een plan van aanpak om de risico's te verkleinen en de jaarlijkse evaluatie. De preventiemedewerker rapporteert aan de manager property.
Er is een Commissie veiligheid, gezondheid, welzijn & milieu, die onderdeel uitmaakt van de OR, bestaande uit drie medewerkers.

Eindhoven 9
Veenendaal 9
Maastricht 25
Amsterdam 15
Hollandse Nieuwe (ode) 5
Totaal 63
LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio. Ziekteverzuim is 3,52% exclusief zwangerschap en 3,62% inclusief zwangerschap.
Geen werkgerelateerde dodelijke slachtoffers.
LA9 Afspraken over arbo-onderwerpen vastgelegd in formele overeenkomsten met vakbonden. Geen
Training en opleiding
LA10 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie. We hebben geen urennorm voor mensen die opleidingen of trainingen volgen. Er wordt jaarlijks een opleidingsbudget vastgesteld. Een deel voor functionele opleidingen binnen de afdelingsbudgetten en een deel niet-functionele opleidingen binnen het HR-budget. In 2012/2013 is € 2,638,666.78 besteed aan trainingen. Afgelopen jaar nam 80% van onze managers deel aan workshops om hun performance management vaardigheden te verbeteren.
LA12 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling. Iedere medewerker (100%) ontvangt een formele beoordeling per jaar en twee reviews per jaar (halfjaarlijks en einde jaar). Daarnaast houden managers regelmatig bilateraal overleg met hun medewerkers.
Diversiteit en gelijke kansen
LA13 Samenstelling van bestuursorganen en categorieën van werknemers onderverdeeld naar geslacht, leeftijd, origine en andere diversiteitsindicatoren. Zie: A great place to work (zie tabel HR cijfers).
Zie: Bestuur & Management, organogram directie en Raad van Commissarissen.
LA14 Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen per medewerkerscategorie.
  M avg V avg Ratio
GMT 18.850 20.000 0,9425
E 12.399 10.829 1,144981
F 7.036 7.056 0,997166
Gband 3.469 2.792 1,242479

Mensenrechten

Mensenrechten
Indicator Omschrijving  
Investering- en inkooppraktijken
HR1 Totaal personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio.

De ethische inkoopcode is onderdeel van het contract met leveranciers. In deze code wordt verwezen naar de internationaal erkende maatschappelijke standaarden van de ILO (International Labour Organisation), de United Nations Universal Declaration of Human Rights en de United Nations Convention on the Rights of the Child. Dat betekent dat bij 100% van de contracten met leveranciers clausules over mensenrechten, in de vorm van de ethische inkoopcode, als onderdeel van het contract, worden opgenomen. Samen met onze 12 toestelleveranciers zijn we betrokken bij internationale programma's rondom het waarborgen van mensenrechten en het verbeteren van arbeidsomstandigheden.

Vodafone Nederland valt ten aanzien van verantwoord ketenbeheer onder het  overkoepelende beleid van Vodafone Group, waar vrijwel alle gezamenlijke inkoop plaatsvindt. De wijze waarop omgegaan wordt met leveranciers, die zich niet aan de gedrags- en ethische inkoopcode houden, kenmerkt zich door samenwerking en verbetering. Nieuwe leveranciers moeten vanaf het begin van onze samenwerking voldoen aan onze codes. Lees op de website van de Vodafone Group meer informatie over ons beleid (onder de kopjes ‘Strengthening sustainability criteria for supplier qualification’ en ‘Driving improvements through supplier assessments’).
 
Zie ook de Ethische inkoopcode, onder het kopje ‘Corrective action’.

HR2 Percentage belangrijke leveranciers en aannemers die getoetst zijn op naleving van de mensenrechten en op getroffen maatregelen.

Op internationaal niveau vanuit Vodafone Group worden leveranciers getoetst op de naleving van de ethische inkoopcode waarin de naleving van mensenrechten is opgenomen. Alle grote internationale leveranciers worden verzocht om hiervoor e-tasc (Electronics -Tool for Accountable Supply Chains) te gebruiken. Dit is een online systeem waarmee eerst een risk assessment wordt uitgevoerd, eventueel gevolgd door een uitgebreidere self- assassment, afhankelijk van de uitkomst. In Nederland hebben 8 leveranciers een self-assessmnent gedaan.
Zie: Building for the future.

Vodafone Nederland valt ten aanzien van verantwoord ketenbeheer onder het  overkoepelende beleid van Vodafone Group, waar vrijwel alle gezamenlijke inkoop plaatsvindt. De wijze waarop omgegaan wordt met leveranciers, die zich niet aan de gedrags- en ethische inkoopcode houden, kenmerkt zich door samenwerking en verbetering. Nieuwe leveranciers moeten vanaf het begin van onze samenwerking voldoen aan onze codes. Lees op de website van de Vodafone Group meer informatie over ons beleid (onder de kopjes ‘Strengthening sustainability criteria for supplier qualification’ en ‘Driving improvements through supplier assessments’).
 
Zie ook de Ethische inkoopcode, onder het kopje ‘Corrective action’.

HR3 Totaal aantal uren personeelstraining over beleid en procedures betreffende aspecten van mensenrechten die relevant zijn voor de activiteiten, met inbegrip van het percentage van het personeel dat de trainingen gevolgd heeft. Totaal aantal uren: 11 uur
11 medewerkers van de inkoopafdeling hebben een online training gevolgd (duur ca. 1 uur) over de ethische inkoopcode. Het beleid en de procedures betreffende aspecten van mensenrechten maakten onderdeel uit van de training.
Non-discriminatie
HR4 Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen. Geen klachten ontvangen van medewerkers. Er is wel één klacht van een klant binnengekomen. Op dit moment werken we aan de aanpassingen in onze procedures n.a.v. deze klacht.
Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen
HR5 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat daarbij een aanzienlijk risico zou kunnen gelden voor het recht op uitoefening van vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen, alsmede de maatregelen die zijn getroffen ter ondersteuning van deze rechten. Vodafone Nederland heeft een wettelijk ingestelde ondernemingsraad. Ook is het mogelijk om als Vodafone-medewerker lid van een vakbond te zijn. In de Ethische inkoopcode voor leveranciers is het recht op vereniging en collectieve onderhandeling opgenomen.
Kinderarbeid
HR6 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van kinderarbeid, alsmede de maatregelen die zijn getroffen gericht op de uitbanning van kinderarbeid. Alle leveranciers zijn contractueel gebonden aan de ethische inkoopcode van Vodafone. In deze code wordt verwezen naar de UN Universal Declaration of Human Rights en de United Nations Convention on the Rights of the Child.
Gedwongen en verplichte arbeid
HR7 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van kinderarbeid, alsmede de maatregelen die zijn getroffen gericht op de uitbanning van kinderarbeid. Alle leveranciers zijn contractueel gebonden aan de ethische inkoopcode van Vodafone. Deze code is o.a. gebaseerd op de internationaal erkende maatschappelijke standaarden van de ILO (International Labour Organisation).
Veiligheidsmaatregelen
HR8 Percentage van het beveiligingspersoneel dat training heeft gevolgd in het beleid of de procedures van de organisatie betreffende aspecten van de mensenrechten die relevant zijn voor de activiteiten. N.V.T.
Inheemse rechten
HR9 Totaal aantal gevallen van overtreding van de rechten van de inheemse bevolking, alsmede de getroffen maatregelen. Geen

Maatschappij

Maatschappij
Indicator Omschrijving  
Maatschappij
SO1 Nature, scope, and effectiveness of any programs and practices that assess and manage the impacts of operations on communities, including entering, operating, and exiting. Zie: Building for the future.
Bij de bouw en het onderhoud van ons mobiele netwerk is samenwerking met derde partijen van groot belang. Voor de bouw van deze antennes wordt samengewerkt met andere mobiele telecomaanbieders om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Vodafone heeft in Nederland drie mobiele netwerken: GSM 900, GSM 1800 en UMTS 2100. Deze netwerken hebben inmiddels landelijke dekking. Voor het 4G netwerk en het verder bouwen van de overige netwerken zijn het afgelopen jaar 102 nieuwe locaties in gebruik genomen. Echter een groot deel van de 4515 bestaande antenne locaties zijn inmiddels gereed gemaakt voor 4G. Binnen het samenwerkingsverband Mobiele Operators, MoNet (KPN, T-Mobile en Vodafone), heeft Vodafone bijgedragen aan de totstandkoming van een nieuwe veiligheidsstandaard voor het werken rondom antennes. Er zijn afspraken gemaakt over het uitschakelen van stroom op antennemasten die door meerdere Mobiele Operators worden gebruikt indien onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast geeft Vodafone samen met de andere mobiele telecomaanbieders, onder de vlag van MoNet, voorlichting aan gemeenten en bewoners. Bij ongerustheid over het plaatsen van een antenne organiseert MoNet bijeenkomsten voor bewoners. Tijdens het gebruik van een mobiele telefoon, absorbeert het menselijk lichaam een deel van de radiofrequentie. Sommige wetenschappers hebben de afgelopen jaren gesuggereerd dat dit schadelijke effecten kan hebben. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor deze suggesties volgens bevoegde instanties als de VN Wereldgezondheidsorganisatie, de Nederlandse Gezondheidsraad en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Vodafone werkt mee aan internationaal en nationaal wetenschappelijk onderzoek. In Nederland werken we mee aan het COSMOS-onderzoek, uitgevoerd door de IRAS instituut van de Universiteit van Utrecht. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden is in Nederland de onafhankelijke schakel tussen wetenschap en de samenleving. Klik hier voor meer informatie.
Corruptie
SO2 Percentage van en totaal aantal bedrijfseenheden geanalyseerd op corruptiegerelateerde risico's. 100% van de bedrijfseenheden wordt geanalyseerd op corruptiegerelateerde risico's. Het anti-bribery register wordt onderhouden door HR, monitoring door Compliance Office. Personen die door Vodafone worden aangenomen voor D band functies (en hoger) worden gescreend door Vodafone Corporate Security. Met toestemming van die kandidaat worden zijn sociale omgeving, zijn financiële situatie zijn politieke activiteiten etc. gecheckt om achteraf niet voor verassingen te komen staan en te voorkomen dat deze kandidaat op enigerlei wijze chantabel o.i.d. zou kunnen zijn. In 2012 hebben we net als vorig jaar een risico analyse (risk assessment) uitgevoerd in relatie tot corruptie risico's. Daarnaast is het gift register aangepast, medewerkers kunnen nu cadeaus registeren via een online tool ipv een excel bestand. Ook is er weer een interne awareness campagne gedaan door posters en emails.
SO3 Percentage van het personeel dat training in anticorruptiebeleid en -procedures van de organisatie heeft gevolgd. 100%. Er is een online training over corruptie beschikbaar die alle medewerkers dienen te volgen. Gedragscode met 'zero-tolerance' beleid met betrekking tot omkoping en de regels voor het verstrekken en ontvangen van (relatie-) geschenken en uitnodigingen voor evenementen is van toepassing op alle medewerkers. In 2010 volgde het volledige senior management een online training over corruptie, daarnaast zijn zij in 2011 regelmatig geïnformeerd over de aanpassingen in de gedragscode en richtlijnen. In 2012 is er opnieuw communicatie rondom Anti Bribery rondgestuurd. Daarnaast is de policy aangepast en is er een nieuw giftregister geimplementeerd. Er is een klokkenluidersregeling/Speak Up policy voor medewerkers die vermoeden dat iemand zich niet aan de gedragscode houdt. Zij kunnen ook anoniem melding doen. Dit is ook in 2012 weer onder de aandacht gebracht. Ook is het beleid aangepast. Zo zijn de registratie-vereisten aangepast en is er een nieuw gift register geimplementeerd. Dit register is nu een online tool, waarin medewerkers de giften en uitnodigingen die zijn ontvangen (of verstrekken) in registreren.
SO4 Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van gevallen van corruptie. Geen gevallen van corruptie gerapporteerd.
Publiek beleid
SO5 Standpunten betreffende publiek beleid en deelname aan de ontwikkeling ervan, evenals lobbyen. Zie: Onze policy.
De teams Public Affairs en Regulatory zijn verantwoordelijk voor het formuleren van standpunten over publieke zaken en de coördinatie van lobbyactiviteiten. Deze teams maken deel uit van de afdeling Corporate Affairs & Strategy. Zie ook indicatoren 4.15, 4.16 en 4.17.
SO6 Totale waarde van financiële en in natura bijdragen aan politieke partijen, politici en gerelateerde instellingen per land. Geen
Concurrentiebeperkend gedrag
SO7 Totaal aantal rechtszaken vanwege concurrentiebelemmerend gedrag, antikartel- en monopolistische praktijken, alsmede de resultaten van deze rechtszaken. Geen in boekjaar 2012/2013. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) startte een onderzoek in december 2011. Dit onderzoek loopt nog steeds.
Inschikkelijkheid
SO8 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en regelgeving. Geen

Productverantwoordelijkheid

Productverantwoordelijkheid
Indicator Omschrijving  
Gezondheid en veiligheid van de klant
PR1 Levensduurstadia waarin de gevolgen van producten en diensten voor gezondheid en veiligheid worden beoordeeld met het oog op verbeteringen. Bij de bouw en het onderhoud van ons mobiele netwerk is samenwerking met derde partijen van groot belang. Voor de bouw van deze antennes wordt samengewerkt met andere mobiele telecomaanbieders om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Binnen het samenwerkingsverband Mobiele Operators, MoNet (KPN, T-Mobile en Vodafone), heeft Vodafone bijgedragen aan de totstandkoming van een nieuwe veiligheidsstandaard voor het werken rondom antennes. Er zijn afspraken gemaakt over het uitschakelen van stroom op antennemasten die door meerdere Mobiele Operators worden gebruikt indien onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast geeft Vodafone samen met de andere mobiele telecomaanbieders, onder de vlag van MoNet, voorlichting aan gemeenten en bewoners. Bij ongerustheid over het plaatsen van een antenne organiseert MoNet bijeenkomsten voor bewoners. Tijdens het gebruik van een mobiele telefoon, absorbeert het menselijk lichaam een deel van de radiofrequentie. Sommige wetenschappers hebben de afgelopen jaren gesuggereerd dat dit schadelijke effecten kan hebben. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor deze suggesties volgens bevoegde instanties als de VN Wereldgezondheidsorganisatie, de Nederlandse Gezondheidsraad en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Vodafone werkt mee aan internationaal en nationaal wetenschappelijk onderzoek. In Nederland werken we mee aan het COSMOS-onderzoek, uitgevoerd door de IRAS instituut van de Universiteit van Utrecht. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden is in Nederland de onafhankelijke schakel tussen wetenschap en de samenleving.  Klik hier voor meer informatie.
PR2 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende gevolgen voor gezondheid en veiligheid van producten en diensten gedurende de levensduur, naar type resultaat. Geen
Etikettering van producten en diensten
PR3 Type informatie over producten en diensten dat verplicht wordt gesteld door procedures. Mobiele telefoons: 68,6% van alle toestellen zijn voorzien van de Eco-score. Dit is een duurzaamheidslabel voor telefoons, gevalideerd door KPMG, biedt transparantie in de keten. De eco-score is gebaseerd op drie categorieën: bedrijfswaarden en -principes, de levenscyclusanalyse en duurzaam ontwerp.
Verder zijn de enige wettelijke richtlijnen van toepassing op het gebied van elektronisch afval. Al onze klanten worden via de verpakking en handleiding op de hoogte gesteld van veilig en milieuverantwoord gebruik van deze producten. Via de gemeentelijke milieustraten die wij via ICT Nederland ondersteunen kunnen elektrische apparaten worden ingeleverd. Voor mobiele telefoons en tablets geldt tevens dat onze klant deze kunnen inleveren bij al onze verkooppunten. Ook kan een klant via http://inruildeals.vodafone.nl/ zijn gebruikte mobiele telefoon of tablet verkopen. Vodafone staat garant voor een verwerking van deze verkochte apparaten conform de relevante (WEEE en RoSH) wetgeving. Voor elektromagnetische straling geldt dat bij de producthandleiding een paragraaf is opgenomen over de SAR-waarde.
PR4 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende informatie over en etikettering van producten en diensten, naar type resultaat. Geen
PR5 Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip van resultaten van onderzoeken naar de klanttevredenheid. Zie: The easiest place to business, Kerncijfers en Resultaten.
We meten in alle klantcontactkanalen de Net Promotor Score en de Customer Effort Score. We vragen klanten direct na contact met een van deze kanalen om feedback te geven. Daarnaast hebben we verschillende andere processen en systemen voor het verkrijgen van klantenfeedback. Zo staat er sinds 2012 een feedbackformulier op onze website. Alle feedback wordt constant gemonitord en is het startpunt van verbeteringen. Op het gebied van labeling is alleen de eco-score door klanten geëvalueerd. Belangrijkste resultaat: 81% van de Vodafone klanten is positief tot zeer positief over de eco-score.
Marketingcommunicatie
PR6 Programma's voor de naleving van wetten, standaarden en vrijwillige coderketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en sponsoring. Zie: Aanpak & beloftes.
Zie: Privacy statement.
Er zijn Responsbile Marketing Guidelines (dit is een intern document)
PR7 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en sponsoring, naar type resultaat. Het afgelopen jaar werd een klacht voor de Reclame Code Commissie één keer toegewezen aan Vodafone. Het betrof hier een telefonische acquisitiecampagne waarin niet duidelijk werd dat het een Vodafone acquisitiecampagne was. Het telemarketingbureau dat door Vodafone was ingehuurd voor deze campagne heeft daarop het telemarketing script direct gewijzigd. Ook heeft Vodafone passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren.
Privacy van klanten
PR8 Totaal aantal gegronde klachten over inbreuken op de privacy van klanten en het kwijtraken van klantgegevens. Enkele klachten van klanten waarvan de gegevens verkeerd verstrekt zijn aan de telefoongids.
Inschikkelijkheid
PR9 Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet naleven van wet- en regelgeving betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten. Geen
2012 2013 Vodafone Magazine